Iannis Xenakis, Graphic Score for Pithoprakta. 1955-1956.
  • 11 February 2011
  • 3